Маркери з нанесенням логотипу

Маркери та фломастери з фірмовою символікою – оригінальний і незабутній промосувенір. Вручити їх можна під час проведення рекламної акції, на тематичних виставках та семінарах, включити до складу корпоративних наборів для дітей працівників організації.

Сьогодні жоден офіс не може обійтися без маркерів і фломастерів, ця канцелярська продукція дуже затребувана і користується великим попитом. Особливо цікава така продукція, що має логотип, вона дозволяє прорекламувати свою компанію чи продукцію різної аудиторії. Маркери та фломастери з логотипом купуються як великими компаніями, так і дрібним бізнесом. На сьогоднішній день є продукція різних кольорів та розмірів, виготовляються маркери та фломастери, що повністю відповідають стилістиці певної компанії. Така продукція має безліч переваг, багато компаній купують маркери та фломастери оптом, адже така логотипована продукція надає можливість:

 • Ненав’язливо прорекламувати свою продукцію чи компанію. Людина користуючись такими виробами хоче вона того чи ні, але звертає увагу на логотип, найменування компанії.
  • Широкий корпус маркера дозволяє нанести не лише логотип компанії, але й багато корисної інформації, у тому числі контактні дані.
  • Нанесення логотипу виділяє виріб з багатьох подібних, така канцелярська продукція є більш привабливою.
  • Це хороший подарунок, придбавши логотипову канцелярію, ви отримуєте відмінний подарунок як для співробітників вашого підприємства, так і для клієнтів та гостей фірми.

Як бачите, у цієї продукції безліч переваг, не дивно, що більшість PR менеджерів воліє купувати логотиповані маркери і фломастери.

 

Сфери використання фломастерів та маркерів з логотипами

Застосування фломастерів звичайно асоціюється насамперед із дитячою творчістю. Проте затребувані вони й у навчальних закладах, під час проведення лекцій та нарад. Для цих цілей сьогодні існують спеціальні маркерні дошки, що дозволяють швидко та наочно подати потрібну інформацію у вигляді тексту, схем та графіків.

 

Нанесення логотипу на фломастери тампонним друком

Найшвидший і маловитратний спосіб брендувати маркери та фломастери у пластиковому корпусі – скористатися технологією тамподруку. Такий метод друку застосовується давно і дає можливість розтиражувати зображення на різних засадах: це може бути не тільки пластик, а й скло, метал, дерево.

Під час тампонного друку зображення переноситься за допомогою силіконового еластичного тампона різної геометрії та ступеня жорсткості.

Фарба береться із кліше потрібної форми. Кліше випускають із різних матеріалів, в основному це фотополімерні або металеві форми. Перші здатні відтворити близько 1000 відбитків, другі набагато тиражестійкіші, для них не проблема відтворити і мільйон копій.

Друк зображень проводиться, як правило, в одному-двох кольорах, для логотипування канцелярських товарів цього цілком достатньо.

Серед переваг тампонного друку можна виділити високу швидкість роботи, економні витрати барвистих складів, можливість перенесення зображень на криволінійну форму.

З мінусів відзначають дорожнечу розхідників та тонкий барвистий шар, а також можливість друку лише малих зображень.

 

Замовлення маркерів з логотипом

Оформити замовлення на виготовлення фломастерів, маркерів інших рекламних та сувенірно-подарункових виробів можна у професійній компанії. Фахівці скористаються ескізом із зображенням логотипу, наданим замовником або допоможуть розробити його з урахуванням побажань клієнта. Після затвердження дизайн-макету замовлення йде у виробництво. Поліграфісти оперативно випустять потрібну партію продукції, запакують її та доставлять на склад компанії-замовника.

Маркеры с нанесением логотипа

Маркеры и фломастеры с фирменной символикой – оригинальный и запоминающийся промосувенир. Вручить их можно во время проведения рекламной акции, на тематических выставках и семинарах, включить в состав корпоративных наборов для детей сотрудников организации.

Сегодня ни один офис не может обойтись без маркеров и фломастеров, эта канцелярская продукция является очень востребованной и пользуется большим спросом. Особенно интересна такая продукция имеющая логотип, она позволяет прорекламировать свою компанию или продукцию различной аудитории. Маркеры и фломастеры с логотипом приобретаются как крупными компаниями, так и мелким бизнесом. На сегодняшний день есть продукция различных цветов и размеров, изготавливаются маркеры и фломастеры, полностью соответствующие стилистике определенной компании. У такой продукции есть масса преимуществ, многие компании приобретают маркеры и фломастеры оптом, ведь такая логотипированная продукция предоставляет возможность:

 • Ненавязчиво прорекламировать свою продукцию или свою компанию. Человек пользуясь такими изделиями хочет он того или нет, но обращает внимание на логотип, наименование компании.
  • Широкий корпус маркера позволяет нанести не только логотип компании, но и массу полезной информации, в том числе и контактные данные.
  • Нанесение логотипа выделяет изделие из множества подобных, такая канцелярская продукция является более привлекательной.
  • Это хороший подарок, приобретя логотипированную канцелярию, вы получаете отличный подарок, как для сотрудников вашего предприятия, так и для клиентов и гостей фирмы.

Как видите, у данной продукции масса достоинств, не удивительно, что большинство PR менеджеров предпочитает приобретать логотипированные маркеры и фломастеры.

 

Сферы использования фломастеров и маркеров с логотипами

Применение фломастеров конечно ассоциируется в первую очередь с детским творчеством. Однако востребованы они и в учебных заведениях, при проведении лекций и совещаний. Для этих целей сегодня существуют специальные маркерные доски, позволяющие быстро и наглядно представить нужную информацию в виде текста, схем и графиков.

 

Нанесение логотипа на фломастеры тампонной печатью

Самый быстрый и малозатратный способ брендировать маркеры и фломастеры в пластиковом корпусе – воспользоваться технологией тампопечати. Такой метод печати применяется давно и даёт возможность растиражировать изображения на разных основах: это может быть не только пластик, но и стекло, металл, дерево.

При тампонной печати изображение переносится при помощи силиконового эластичного тампона различной геометрии и степени жёсткости.

Краска берется из клише нужной формы. Клише выпускают из разных материалов, в основном это фотополимерные или металлические формы. Первые способны воспроизвести порядка 1000 оттисков, вторые намного более тиражестойкие, для них не проблема воспроизвести и миллион копий.

Печать изображений производится, как правило в одном-двух цветах, для логотипирования канцелярских товаров этого вполне достаточно.

Среди преимуществ тампонной печати можно выделить высокую скорость работы, экономный расход красочных составов, возможность переноса изображений на криволинейную форму.

Из минусов отмечают дороговизну расходников и тонкий красочный слой, а также возможность печати лишь малых изображений.

 

Заказ маркеров с логотипом

Оформить заказ на изготовление фломастеров, маркеров других рекламных и сувенирно-подарочных изделий можно в профессиональной компании. Специалисты воспользуются эскизом с изображением логотипа, предоставленным заказчиком или помогут разработать его с учётом пожеланий клиента. После утверждения дизайн-макета заказ идёт в производство. Полиграфисты оперативно выпустят нужную партию продукции, упакуют её и доставят на склад компании-заказчика.